DRODZY RODZICE

Dla dzieci z rocznika 2011 (3-latki), które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola organizowane będą spotkania adaptacyjne w dniach:

  •  24 czerwca godz. 9:30 - 11:00
  • 19 sierpnia  godz. 9:30 -11:00
  • 21 sierpnia godz 9:30 - 11:00
 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Zasady ogólne

 Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)    dzieci urodzone w latach 2008 (od1 lipca do 31 grudnia ) – 2011

2)    dzieci z rocznika 2007 oraz z rocznika 2008 (urodzone od 1 stycznia do 31 czerwca),  którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Uwaga

  • Dzieci urodzone w 2012 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
  • Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu oraz po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
  • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź prowadzone jest  na wolne miejsca.

 

 Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się  do przedszkola  celem podpisania umowy   ( podpis obojga rodziców i dowody osobiste)

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 27 czerwca 2014r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja
z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

Od 4 lipca 2014 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające. Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl